Věrnostní program & Souteže

Věrnostní program NUPREME

věrn prog

NO MARKETING NEEDED


Vytvoř příspěvek ve svém feedu - (fotografie nebo reels) a v něm sdílej emoce spojené s konzumací NUPREME produktů, kreativitě se meze nekladou :-) použij hashtag #nomarketingneeded a označení @nupreme_official a sleduj nás.

Každý měsíc losujeme výherce a rozdáváme dobroty! 

nmnn

 

Pravidla a podmínky soutěží

logo Kdo Soutěž pořádá

Tuto Soutěž pořádá a organizuje společnost Empower Company s.r.o., se sídlem Lysá nad Labem 289 22, Nám. Bedřicha Hrozného 1755, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 174057, IČO: 247 85 385 („Pořadatel“). Pořadatel tímto stanovuje úplné podmínky a pravidla Soutěže.

logo Kdo se může do Soutěže zapojit

Do Soutěže se může zapojit každá fyzická osoba, která má doručovací adresu v České či Slovenské republice („Soutěžící“) a která splní tyto podmínky Soutěže.
Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Takovou skutečnost může Pořadatel kdykoliv ověřit žádostí o písemné poskytnutí souhlasu zákonného zástupce. Pokud Pořadatel zjistí, že Soutěžícímu nebyl souhlas zákonným zástupcem udělen, a to ani dodatečně, může takového Soutěžícího ze Soutěže bez náhrady vyřadit.
Každý Soutěžící musí mít po Dobu konání Soutěže zřízený vlastní profilový účet na sociální síti Instagram („Instagram“) a dodržovat pravidla užití Instagramu. Každý Soutěžící musí mít ve svém Instagram účtu nastavený veřejný profil, aby Pořadatel mohl jeho soutěžní příspěvek dohledat a zobrazit. Pokud Instagram účet Soutěžícího z jakéhokoliv důvodu zanikne, může Pořadatel Soutěžícího ze Soutěže vyřadit.

logo Omezení účasti v Soutěži

Každý Soutěžící se smí účastnit Soutěže pouze jedním Instagram účtem a nesmí k účasti v Soutěži využívat Instagram účet jiné osoby. V opačném případě může Pořadatel Soutěžícího rovněž ze Soutěže vyřadit. Ze Soutěže může Pořadatel vyřadit také Soutěžícího, který nesplní nebo poruší tyto podmínky Soutěže nebo pokud o tom bude Pořadatel mít důvodné podezření. Soutěžící nesmí soutěžit podvodným způsobem a porušovat obecně závazné předpisy nebo dobré mravy.

logo Jak Soutěž funguje a jak se do ní zapojit

Do Soutěže se Soutěžící zapojí zveřejněním příspěvku – fotografie či video („Soutěžní příspěvek“) do feedu svého Instagram účtu. Na fotografie zveřejněné v Instagram stories nebude brán zřetel. Do popisku Soutěžního příspěvku musí Soutěžící přidat hashtag #NoMarketingNeeded a použít označení @nupreme_official – bez tohoto hashtagu a označení nebude možné příspěvek najít a zařadit ho do Soutěže.
Soutěžící má za úkol na Soutěžním příspěvku znázornit své emoce spojené s konzumací produktů značky Nupreme. Soutěže probíhají každý měsíc. Začátek a konec každé soutěže je zveřejněn vždy na začátku dané soutěže na profilu @nupreme_official.

Pořadatel však vyhlašuje i jednodušší formy soutěže, ve které pro zapojení do soutěže stačí sdílet příspěvek označením dvou dalších lidí a zároveň sledovat profil pořadatele.

logo Další podmínky Soutěže

Každý Soutěžící se může zapojit ze svého Instagram účtu s více Soutěžními příspěvky. Do Soutěže bude zařazena každý Soutěžní příspěvek, který bude zveřejněn v souladu s těmito pravidly Soutěže.
Soutěžní příspěvek ani jeho popisek nesmí porušovat dobré mravy, snižovat důstojnost nebo vážnost Pořadatele a jiných osob a ani jím nesmí být porušována žádná práva třetích osob, zejména právo na ochranu osobnosti nebo práva duševního vlastnictví.
Pokud bude obsah Soutěžního příspěvku nebo jeho popisku odporovat těmto podmínkám, bude Soutěžící Pořadatelem ze Soutěže vyřazen, a to i bez uvedení důvodu nebo stanovení náhrady.

logo Jak se vyhodnotí Výherce a co může vyhrát

Výhercem se může stát i více soutěžících, což bude definováno při zahájení každé soutěže, jejichž Soutěžní příspěvek bude nejkreativnější („Výherce“). Míru kreativity posuzuje odborná porota, složená ze tří zástupců Pořadatele, a to podle kreativity, zaujetí a originality. Odborná porota takto určí všechny Výherce. Rozhodnutí odborné poroty Pořadatele je konečné a nebude možné ho rozporovat. V jednodušší formě soutěže, viz výše, bude losování výherců probíhat pomocí externí aplikace. 
Vyhlášení Výherce proběhne vždy do 5 dnů následujících po měsíci, ve kterém soutěž probíhala, a bude zveřejněno v Instagram profilu @nupreme_official včetně IG stories.

Každý Soutěžící může v Soutěži získat maximálně jednu Výhru.
Pořadatel bude Výherce kontaktovat soukromou zprávou na Instagramu do 3 pracovních dnů ode dne vyhodnocení Soutěže, ve které zvítězil, aby Pořadateli sdělil údaje pro doručení Výhry.
Výhra bude zaslána prostřednictvím WE|DO CZ s.r.o. na doručovací adresu Výherce v České republice do 14 pracovních dnů od sdělení údajů pro doručení Výhry. Nezastihne-li zásilka Výherce v místě doručovací adresy, bude uložena u přepravce a Výherce bude obvyklým způsobem vyrozuměn. Pokud si Výherce zásilku včas nepřevezme, bude odeslána zpět a propadne Pořadateli. Pořadatel ji v takovém případě může využít dle vlastního uvážení a Výherci ji opětovně zasílat nemusí. Stejně tak se stane, pokud Výherce nesdělí Pořadateli doručovací adresu do 14 dnů od jeho výzvy k jejímu zaslání.
Pořadatel nenese odpovědnost za to, že se k Výherci informace o získání Výhry nedostane, ani za případné nedoručení, ztrátu nebo poškození Výhry.
Výhru může Pořadatel nahradit jinými věcnými cenami stejné či podobné hodnoty. Výherci po Pořadateli nemají právo požadovat namísto Výhry žádná finanční ani jiná plnění.
Účastí v Soutěži Soutěžícímu nevzniká právní nárok na Výhru a není možné ji právně vymáhat.

logo Jak je to s osobními údaji

Zapojením do Soutěže souhlasí Soutěžící (popř. jeho zákonný zástupce) se zpracováním svých osobních údajů Pořadatelem, které jsou potřebné pro účast v Soutěži, evidenci Soutěžících, vyhodnocení Soutěže, komunikaci s Výherci a předání Výhry, tj. zejména jméno a příjmení, případně název Instagram účtu Soutěžícího a další údaje, které Soutěžící sdělí Pořadateli např. v Soutěžní fotografii, v popisku pod Soutěžní fotografií nebo v soukromé zprávě na Instagramu.
Pořadatel je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“), a tyto údaje bude zpracovávat na dobu nezbytně nutnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu. Toto zpracování je odůvodněno článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Bez tohoto souhlasu se Soutěže nelze zúčastnit.
Soutěžící může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely kdykoliv zpět dopisem na adrese sídla Pořadatele nebo elektronicky na e-mailu obchod@nupreme.com. V případě jeho zpětvzetí však nebude možné vyhodnotit jeho účast v Soutěži nebo jej informovat o Výhře.
V případě Výherců budou osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, poštovní adresa a telefonní číslo) dále zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro doručení Výhry a dále po dobu 3 let od konce Doby konání Soutěže za účelem evidence předání Výhry na základě oprávněného zájmu Pořadatele.
Do zpracování osobních údajů Pořadatel nezapojuje žádné další zpracovatele.

logo Důležité informace na konec

Svou účastí v Soutěži souhlasí každý Soutěžící s těmito soutěžními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.
Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována provozovatelem sociální sítě Instagram, ani s ním není jinak spojena.
Pořadatel neodpovídá za funkčnost Instagramu, Instagram účtu Soutěžících, jiné technické problémy při přenosu dat na internetu nebo škody způsobené selháním systémů nebo programového vybavení, které sám Pořadatel neovlivní.
Pořadatel může tyto podmínky kdykoliv změnit, a to i v Době konání Soutěže, Soutěž tedy může zkrátit, přerušit, zrušit nebo změnit Výhry. Pokud Pořadatel podmínky změní, nahraje jejich aktuální znění na stejné místo, kde se nachází i tyto podmínky.
Soutěžící nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži.
Tyto podmínky se řídí právním řádem ČR a nabývají účinnosti dne 1.1.2022
V případě jakýchkoliv nejasností ohledně Soutěže se můžete obrátit na e-mailovou adresu obchod@nupreme.com.